0
Học viên theo học
0
Giáo viên giảng dạy
0
Cơ sở giảng dạy

Hệ thống trung tâm Pareto English

Hệ thống Trung tâm Pareto English đào tạo tiếng Anh giao tiếp định hướng mô hình giảng dạy giúp học viên tiếp thu bài học một cách dễ dàng nhất, và hứng khởi nhất, với một mô hình và phương pháp đào tạo đặc biệt.

Tin tức nổi bật